Gwerthoedd

Mae’r coleg yn gymuned o gredinwyr Cristnogol sy’n gweddio ac yn addoli gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Mae un syniad gwerthfawr sy’n tarddu o’n gwreiddiau Bedyddiedig yn ein hatgoffa nad yw’n twf tuag at aeddfedrwydd a sancteiddrwydd yn fater personol ond sy’n ymwneud a’r ‘saint gweledol, sy’n cerdded ynghyd yn ffyrdd yr Arglwydd ac yn gofalu dros ei gilydd’.

Wrth gerdded ymlaen a gofalu am ein gilydd, sylweddolwn fod hyfforddiant gweinidogaethol yn broses i’w rannu, a hynny yng nghyd-destun y gymuned Gristnogol. Fel teulu, rydym i annog datblygiad personol ac ysbrydol y sawl sy’n cael eu galw i gynrychioli Crist a’r Efengyl, mewn byd sy’n bwrw amheuaeth am berthnasedd a gwerthoedd Cristnogaeth.

Gan gadw hyn mewn golwg, credwn y bydd y moddau mwayf effeithiol o hyfforddi a datblygu pobl yn cynnwys yr ystyriaethau hyn –

Clasurol – Credwn yn y dulliau clasurol o astudio’r Beibl mewn dyfnder, a cheisio ddealtwriaeth dyfnaf y ffydd Gristnogol a bod hyn yn paratoi pobl ar gyfer y weinidogaeth a’r genhadaeth.

Cenhadol – Rydym yn argyhoeddedig fod yr oes ôl-Gristnogol hon yn galw ar bob ffurf o weinidogaeth Gristionogol feithrin gweledigaeth genhadol.

Cyd-destunol – Mae ffurfiau gwahanol o genhadaeth a gweinidogaeth yn cymryd y cyd-destun lleol o ddifrif. Dyma pam ei bod yn bwysig i hyfforddi pobl i feddwl am bynciau cyfoes mewn cyd-destun o ddealltwriaeth ddiwinyddol. Mae meithrin y ddawn o fyfyrio’n ddiwinyddol yn allweddol i weinidogaeth effeithiol a pharhaol.

Byd-eang – Mae mwyafrif o Gristnogion y byd yn byw i’r de o’r cyhydedd. Pan fydd eglwysi gwledydd Prydain yn wynebu heriau mawr, mae angen dod yn Gristnogion byd-eang a dysgu oddi wrth gredinwyr mewn gwledydd eraill, lle mae’r eglwys ar gynnydd. Un ffordd o weld Duw ar waith yw drwy drefnu taith ar gyfer ein myfyrwyr i sefyllfaoedd tramor mewn partneriaeth â BMS World Mission.

Gydol oes – Mae’n amhosibl i ddysgu popeth am weinidogaeth a chenhadaeth mewn ychydig flynyddoedd yn y coleg. Er mwyn llwyddo yng nghanol heriau’r weinidogaeth, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ddysgu. Ein gobaith dros ein myfyrwyr yw y bydd eu cyswllt gyda’r ganolfan addysgol hon yn meithrin ynddynt flas at antur addysg gydol oes.

Addoliad a gweddi/sancteiddrwydd – Rydym yn astudio diwinyddiaeth yng nghyd-destun cymuned addolgar a Christnogol. Mae gweddïo gyda’n gilydd yn rhoi ystod eang o fyw ynghyd ac o’r broses o ymarfer diwinyddiaeth.

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma