Cydnabyddiaeth Gweinidogaethol

Paratoi dynion a merched ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth effeithiol mewn byd sy’n newid yn gyson.

Mae’r coleg yn darparu pecyn o weithgareddau sydd wedi ei gynllunio i hyrwyddo ac annog datblygiad gweinidogaethol.

Beth yw datblygiad gweinidogaethol?

Nid yw datblygiad gweinidogaethol yn ymwneud a thechnegau er mwyn sicrhau llwyddiant. Mae’n fodd i annog datblygiad personol ac ysbrydol y sawl sy’n hyrwyddo cenhadaeth yr Efengyl. Mae’n broses integredig sy’n hyrwyddo datblygiad a thyfiant mewn Gwybodaeth, Sgiliau a Chymeriad Cristnogol.

Integrated model of ministerial formationTra bydd rhai yn ystyried bod myfyrio mewn coleg diwinyddol yn ymarferiad academaidd haniaethol, mae’r pecyn cyfan o ffurfiant ac hyfforddiant yn fwriadol yn cynnwys ystod eangach o elfennau. Mewn gwirionedd, mae’r coleg yn annog ac yn disgwyl gweld twf a datblygiad ym mhob rhan o’r deiagram isod.

2013 Ministerial formation grid

Mewn byd sy’n hynod o barod i feirniadu gwendidau’r eglwys, mae gweinidogaeth effeithiol angen pobl o ffydd a didwylledd, sydd a’u bywydau yn adlewyrchu’r neges y maent yn ei phregethu. Dyna pam y bydd unrhyw un sydd am symud ymlaen i weinidogaeth wedi ei achredu, angen dangos cynnydd ym mhob ardal cyn y gellir eu cymeradwy gan y coleg.

Ceir mwy o fanylder am yr egwyddorion sylfaenol i broses datblygiad a hyforddiant gweinidogaethol yn y coleg wrth lawrlwytho’r ddogfen ‘2013 Training @ SWBC‘.

Profi galwad i’r weinidogaeth ordeiniedig

Yn nhermau datblygiad gweinidogaethol, mae’r Bedyddwyr yn sôn yn gyson am brofi’r alwad i’r weinidogaeth. Un elfen o’r broses honno yw’r profi sy’n digwydd oddi fewn i gymdeithas y coleg, lle gallwn weld arwyddion clir o ddatblygiad person yn nhermau cymeriad Cristnogol ac aeddfedrwydd ysbrydol.

Wrth gerdded ymlaen gyda’n gilydd a gwylio dros ein gilydd, cydnabyddwn fod y datblygiad gweindogaethol yn broses ar y cyd, sy’n cael ei gwireddu yng nghyd-destun cymuned sy’n ceisio annog datblygiad personol fel pobl sy’n ymarfer yr Efengyl.

Camau tuag at achredu gweinidogion Bedyddiedig

Mae’r broses o brofi galwad person i’r weinidogaeth Fedyddiedig yn cynnwys nifer o gamau.

  • Mae angen i’r ‘alwad’ gael ei chydnabod lle mae’r ymgeisydd yn aelod;
  • Mae angen cadarnhau’r ‘alwad’ mewn teulu Bedyddiedig lletach. O fewn Undeb Bedyddwyr Cymru, digwydd hyn yn amlach na pheidio drwy Bwyllgor Gweinidogaethol y Gymanfa; tra bod Undeb Bedyddwyr Prydain yn trefnu nifer o gyfweliadau mewn Pwyllgor Cydnabod Gweinidogion y Gymanfa.
  • Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu cymeradwyo gan eu Cymanfa, yn ceisio am le i gael hyfforddiant mewn coleg Bedyddiedig.
  • Digwydd cam olaf y profi pan fydd eglwys Fedyddiedig yn gwahodd myfyriwr i fod yn weinidog iddynt.

Golyga hyn na ellir ordeinio myfyriwr nes bydd eglwys wedi estyn gwahoddiad i fod yn weinidog. Am gyfnod ar ôl yr ordeinio, disgwylir i weinidogion newydd eu achredu i barhau gyda chwrs penodol a ddewiswyd ar y cyd gyda Choleg Bedyddiedig.

Modd o hyfforddi

Hyfforddiant ar leoliad – Weithiau cyfeirir at y modd yma o hyfforddiant fel hyfforddiant mewn eglwys neu hyffordiant modd cymysg; bydd hyn yn aml yn golygu bod y gweinidog dan hyfforddiant yn gweithio mewn eglwys leol am hanner yr wythnos, ac yn gweithio ar eu hastudiaethau diwinyddol yn ystod yr hanner arall, yn ystod cyfnod tymor y coleg. Trefnir pecyn tebyg o hyfforddiant a datblygiad ar gael i fyfyrwyr sydd o dan gyfarwyddyd ac mewn cyd-destun cenhadol neu arloesol.

Hyfforddiant wedi ei ganoli yn y coleg – I’r sawl sy’n dilyn cwrs o astudiaeth diwinyddol am y tro cyntaf, bydd y Coleg gan amlaf yn cymeradwyo cwrs BTh, sydd wedi ei gynllunio yn benodol ar gyfer pobl sy’n ymbaratoi ar gyfer ffurfiau amrywiol o weinidogaeth. Bydd myfyrwyr yn dilyn cwrs llawn amser o astudiaethau diwinyddol ac hefyd yn cael profiad o weithio dan gyfarwyddyd mewn eglwys. Bydd myfyrwyr sy’n gweithio’n llawn amser yn y coleg yn debygol o orffen cwrs BTh o fewn tair blynedd.

Patrymau rhan-amser hyblyg o hyfforddiant – Mae’r coleg hefyd yn medru derbyn myfyrwyr i gyrsiau rhan amser o astudiaethau diwinyddol. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl cynllunio patrymau hyblyg o hyfforddiant a datblygiad.

Gwahoddiad – Os ydych yn ystyried y posibilrwydd o alwad i’r weinidogaeth ordeiniedig, carem eich gwahodd i’r coleg er mwyn ystyried ffyrdd posibl o weithredu yng nghwmni’r Prifathro, Dr Peter Stevenson. Gellir cysylltu gydag ef ar: pks@swbc.org.uk

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma