Llwybrau

Mae Llwybrau yn cynorthwyo pobl yng Nghymru i ddyfnhau eu dealltwriaeth o ffydd ac arfer, ac yn datblygu sgiliau gweinidogaeth a chenhadaeth.  Efallai eich bod yn ceisio cael eich cydnabod yn arweinydd eglwys sy’n pregethu a bugeilio.  Efallai y bydd gennych diddordeb mewn un modiwl yn unig.  Bydd Llwybrau yn eich cynorthwyo i wneud y cyswllt rhwng yr Eglwys a’r byd.  Rhwng y Sul a gweddill yr wythnos, ac yn cyfoethogi eich ysbrydolrwydd ac yn eich plethu’n dynnach i genhadaeth yr  eglwys. Mae’n becyn hyblyg ac ymarferol o gyfleoedd i ddysgu – gallwch ddewis unrhyw nifer o fodylau, a chasglu credidau wrth fynd yn eich blaen.  Cynlluniwyd y cwrs er mwyn arfogi ac ysbrydoli gweinidogaethau a chenadaethau pobl sy’n gwasanaethu Crist drwy’r eglwysi Bedyddiedig lleol yng Nghymru.

Cynlluniwyd Llwybrau er gyfer ystod eang o bobl fel diaconiaid, arweinwyr addoliad, gweithwyr ieuenctid, arweinwyr Grwpiau Tai. Mae’n adnodd i bawb sy’n cael eu cefnogi gan eglwys leol sydd am hyfforddiant ar gyfer gwaith gweinidogaethol a chenhadol, ac yn bosibl beth bynnag yw eich profiad neu eich cymwysterau.  Bydd gan pob un o hyrwyddwyr y modiwl  brofiad yn y weinidogaeth a’r genhadaeth. Hefyd bydd Llwybrau yn cydnabod y cyfoeth hwn o brofiad ac yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb yn y trafodaethau.

Bydd y modylau yn cynnwys:

 • Llwybrau i gredoau Cristnogol
  Archwilio agweddau canolog i Gredoau Cristnogol a’i perthnasedd i fywyd cyfoes.
 • Llwybrau i Addoliad
  Archwilio agwedd holistig i addoliad wrth  ddatblygu nifer o sgiliau penodol ymarferol.
 • Llwybrau Beiblaidd
  Archwilio hanes ac ystyr y Beibl  a’r modd, mae’n berthnasol heddiw
 • Llwybrau i Arweinyddiath Eglwys
  Archwilio ffyrdd o ystyried arweinyddiaeth eglwys heddiw gan ganolbwyntio ar wynebu gwrthdaro
 • Llwybrau i Gred Radicaliaeth
  Archwilio agweddau o weledigaeth Fedyddiedig i fywyd heddiw gan ystyried hanes egwyddorion ac ymarferoldeb gyfoes
 • Llwybrau i Bregethu
  Archwilio ffyrdd o baratoi pregethau a chyfathrebu effeithiol.
 • Llwybrau i genhadaeth ac efengylu
  Archwilio seiliau Beiblaidd i rannu yng nghenhadaeth Duw ac ystyried enghreifftiau o ymarfer dda.
 • Llwybrau i Ysbrydolrwydd a Chynnydd Ysbrydol
  Archwilio beth a olygir wrth ysbrydolrwydd ac ym mha fodd rydym yn datblygu ein perthynas gyda Duw.
 • Llwybrau i hyrwyddo Brentisiaid Ffydd a Diwylliant.
  Deall yr ystod eang o ddiwylliant gyfoes ac archwilio sut mae meithrin bod yn ddisgyblion Crist-debyg  yn ein byd heddiw.

Cyflwynir modylau Llwybrau mewn nifer o leoliadau ledled Cymru, a hynny ar draws patrwm dwy flynedd. Gellir ymuno (neu adael) unrhyw bryd. Cynhelir y cyfarfodydd hyn yng Nghaerfyrddin (Gorllewin Cymru), Aberhonddu (Canolbarth Cymru), a Chaerdydd (De Cymru).

Am fwy o wybodaeth am Llwybrau gan gynnwys costau, dyddiadau a lleoliadau, ac i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch gyda thudalen Llawrlwytho.

I gofrestru eich diddordeb yn Llwybrau cysylltwch gyda  Dr Craig Gardiner: pathways@swbc.org.uk

 

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma