Ymgeisio

Ceisio i astudio yng Ngholeg y Bedyddwyr Caerdydd

Cam cyntaf wrth geisio am le ar gwrs astudiaeth yn y coleg yw cael gair rhagarweiniol gyda’r Prifathro, Dr Peter Stevenson, a fydd yn medru anfon ffurflen gais berthnasol atoch.

Myfyrwyr gweinidogaethol – Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ymgeisio am le i hyfforddi yn y coleg lenwi ffurflen gais y coleg ynghyd â’r ffurflenni enwadol perthnasol. Gall ymgeiswyr o blith eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru dderbyn cyfarwyddyd a ffurflenni perthnasol oddi wrth y Parchg Marc Owen, Cadeirydd Bwrdd y Weinidogaeth. Dylai ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig o blith eglwysi Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ofyn am arweiniad oddi wrth y Gweinidog Cymanfaol a sicrhau y ffurflen gais gywir.

Myfyrwyr dewis agored – Bydd y sawl sy’n ymgeisio am le fel myfyrwyr dewis agored angen llenwi ffurflen gais y coleg.

Llythr cymeradwyaeth. Wrth dderbyn ceisiadau, bydd y coleg yn gofyn am lythyrau cymeradwyaeth oddiwrth y canolwyr a restrir ar eich ffurflen gais. Mae’n bwysig eich bod yn gofyn caniatâd y bobl a nodwch fel eich canolwyr. Yn arferol dylai gweinidog eich eglwys lle rydych yn aelod fod yn un o’r canolwyr.

Cyfweliadau – Bydd yr ymgeiswyr yn derbyn gwahoddiad i fynychu diwrnod cyfweliad yn y coleg. Bydd panel o gyfwelwyr yn rhannu mewn cyfres o gyfweliadau a cheisio dirnad a yw’n gyfaddas i’r coleg gynnig lle i chwi astudio a hyffordd yma.

Gwneud cais i Brifysgol Caerdydd – Os yw’r coleg yn medru cynnig lle i chwi ar gwrs gradd, bydd y llythyr cais yn cynnwys cyfarwyddyd manwl am wneud cais am Fynediad Uniongyrchol i Brifysgol Caerdydd fel Myfyriwr is-raddedig neu ôl-raddedig.

Ffioedd ac Ysgoloriaethau Mae’r ffioedd ar gyfer cyrsiau gradd Prifysgol Caerdydd yn cael eu gosod gan y brifysgol yn flynyddol. Sut bynnag, efallai y byddwch yn medru ymgeisio am ysgoloriaeth gan y coleg. Gall myfyrwyr gweinidogaethol wneud cais hefyd am ysgoloriaeth, naill ai i Undeb Bedyddwyr Cymru neu Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Mae’r ffioedd am hyfforddiant gweinidogaethol yn y coleg yn ystod y flwyddyn ar hyn o bryd yn £1600 y flwyddyn.

Dylid cyfeirio’r ymholiadau am ffioedd ac ysgoloriaethau at Mr Martyn Moss, Rheolwr Adnoddau’r coleg. admin@swbc.org.uk

Cwrs Llwybrau  Bydd y bobl sy’n ymgeisio i gofrestru ar gwrs hyfforddi lleyg Llwybrau  angen ffurflen gais syml Coleg y Bedyddwyr Caerdydd.  Bydd yr ymgeiswyr hyn angen cynnig enwau dau berson i weithredu fel canolwyr. Dylai un o’r bobl hyn fod yn weinidog eich eglwys.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma