Ffocws ar Eglwysi penodol

Mae Capel y Bedyddwyr yn Hengoed, Cwm Rhymni, yn edrych fel sawl capel traddodiadol. Mae Kath Miller, myfyriwr yng Ngholeg y Bedyddwyr Caerdydd, yn gwasanaethu yno fel gweinidog dan hyforddiant, ar y cyd a’i phriod, ac yn chwilio am ffyrdd newydd i gysylltu gyda Duw.  Yno, cawson gyfle i’w holi.

kath1

Sut gyfarfod yw’r un ‘nodweddiadol’?

Ar fore Sul byddwn yn cyfarfod am 11y.b. ar gyfer gwasanaeth pob oed. Mae ffurf yr oedfa yn annog pawb i gymryd rhan ac i gyfrannu mewn rhyw fodd, gyda’r addolwyr yn amrywio o chwe oed i rai yn eu 70au hwyr. Bydd gennym amser i ganu a gweddio, nid oes pregeth – yn hytrach bydd amser i drafodaeth o gwmpas adnod neu bynciau cyfoes. Rydym hefyd yn defnyddio gwaith crefft a drama i archwilio pynciau a godir ac i sicrhau fod pob gweithgaredd yn yr addoliad yn medru bod mor aml-synhwyrus ac sy’n bosibl.

Gwahoddir pobl ifanc i’r capel ar nos Sul i gael lluniaeth ysgafn ac i sgwrsio a rhannu mewn gweithgareddau crefft Cristnogol. Ar nos Fawrth, gallwn gynnig hafan ddiogel i’r bobl ifanc lleol i ddod oddi ar y stryd a rhoi lluniaeth iddynt am ddim. Ar brynhawniau Iau, bydd y gymuned leol yn defnyddio’r adeilad i rannu a gwerthu bwyd, a bydd ffrwythau a llysiau ffres ar gael am bris gostyngol Rydym hefyd yn darparu clwb ffilm a grŵp o wirfoddolwyr cymunedol. Ceisiwn fod yn bresenoldeb yn y gymuned gan ymuno yn y gweithgareddau a’r digwyddiadau lleol.

 

kath5

 Beth sy’n mynd yn dda?

Mae’n gwaith yn cael ei arwain gan y gymuned, gan ymateb i’r anghenion lleol.  Rydym yn gwneud y cysylltiadau ac yn datblygu’r berthynas gyda nifer gynyddol o bobl yn y gymuned leol. Yn y ffordd hon cawsom y modd i weithio, ochr yn ochr gyda mudiadau eraill, ond i wneud hynny mewn ffordd benodol Gristnogol.

 

 

kath4

Beth yw’r heriau sy’n eich wynebu?

Er nad ein blaenoriaeth oedd cynnal yr adeilad, daeth yn lleoliad o bwys, yn arbennig i’r ifanc. Iddynt hwy, dyma’r un fan lle y gallant fod yn naturiol a’u derbyn yn ddiamod. Gan ei fod yn hen adeilad, rydym yn wynebu heriau i’w wneud yn addas i’r dyfodol.

Yr her i bawb ohonom, felly, yw ceisio gwneud popeth ac y gallwn i sicrhau fod yr adeilad yn gyfaddas i’w ddefnyddio. Rydym yn disgwyl caniatad i adeiladu toiled ar y safle ac i gael darpariaeth dŵr glân. Rydym wedi gofyn am hawl i symud rhai o’r seddau. Gan ein bod yn adeilad Gradd ll cofrestredig, mae hyn yn mynd drwy’r broses ymgynghorol. Mae angen i ni hefyd godi’r cyfalaf priodol.

kath6

Sut gallwn ni weddio drosoch?

Gweddiwch, os gwelwch yn dda, y bydd y cariad grasol a rhyfeddol Duw yn cael ei amlygu ledled y gymdeithas gyfan ac y bydd bywydau pobl yn cael eu newid.

More Info

Am wybodaeth pellach
ynghlyn â chyrsiau CBC
ffoniwch y swyddfa ar 029 2025 6066 neu anfon neges yma