Prifathrawiaeth ar y cyd yng Ngholeg y Bedyddwyr, Caerdydd

Dydd Llun 10 Rhagfyr, 2018

Yn dilyn llythyr o ymddeoliad y Parchg Dr Peter Stevenson o brifathrawiaeth Coleg y Bedyddwyr De Cymru, Caerdydd, a fydd yn weithredol ddiwedd Awst 2019, aeth ymddiriedolwyr y coleg ati, o dan gadeiryddiaeth y Parchg Marc Owen, i ystyried gofynion cyfredol y coleg yng nghyd-destun y swydd, a pharatoi hysbyseb.  Mae’n braf cyhoeddi, yn dilyn y broses honno, fod y coleg wedi apwyntio dau berson i fod yn brifathrawon ar y cyd.  Y ddau berson yw’r Parchg Dr Rosa Hunt a’r Parchg Dr Ed Kaneen.  Byddant yn cychwyn ar eu dyletswyddau ym mis Medi 2019.

Mae Dr Hunt yn gyfarwydd i’r adran Gymraeg ers sawl blwyddyn bellach, a hithau’n ddarlithydd cynorthwyol yn y coleg ac yn weinidog ar yr eglwys yn Salem, Ton-teg.  Gwasanaethodd ar sawl pwyllgor a phanel yn yr enwad eisoes ac mae’n gwbl rhugl yn y Gymraeg. Enillodd y gadair y dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac yn amlwg wedi meistroli’r iaith.

Ganwyd hi ar ynys Malta ar aelwyd Gatholig, a thra yn yr ysgol roedd angen iddi ddysgu ieithoedd Malteg, Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg ac Arabeg. Symudodd yn 15 oed, i gael ei haddysgu yn Lloegr ac yn y cyfnod hwnnw ddod i brofiad byw o’r Ysbryd Glân ac ymgyflwyno i Grist.  Aeth i brifysgol Caergrawnt i astudio Gwyddoniaeth a chyfarfod a’i phriod Francis. Gan briodi yn 1991.  Ar ol cyfnod o weithio yn Ffrainc, lle ganwyd dau o’u meibion, Joshua a Christopher, dychwelodd  y teulu i Gaergrawnt. Yno  ganwyd y ddau fab ieuengaf, sef Timothy a Daniel.  Bu Rosa yn gweithio fel athrawes Mathemateg am gyfnod cyn teimlo bod Duw yn ei galw i’r weinidogaeth. Derbyniodd Francis swydd ym Mhrifysgol Morgannwg a chafodd Rosa ei derbyn fel myfyrwraig yng ngholeg y Bedyddwyr, Caerdydd. Ar ôl graddio, derbyniodd swydd fel gweinidog ym Methel, eglwys y Bedyddwyr, Penyrheol, Caerffili, a gweithio ar ei doethuriaeth trwy Athrofa Ddiwinyddol Ryngwladol y Bedyddwyr yn Prague (ac wedyn Amsterdam). Gwnaeth ymroi i ddysgu Cymraeg, ac ym Mehefin 2013 symudodd i fod yn weinidog  Eglwys Salem, Tonteg, a bydd yn aros yno, fel gweinidog rhan amser, wedi iddi ddechrau a rei gwaith yng Nghaerdydd.  Mae ei harbenigedd academaidd yn yr Hen Destament a’r ieithoedd perthnasol i’r maes hwnnw

Gŵr a anwyd ar Ynys Manaw yw ‘r Parchg Dr Ed Kaneen.  Mae ganddo gysylltiad cryf gyda gogledd Cymru drwy fod teulu ei fam wedi byw ym Mangor Symudodd y teulu eto i Ogledd Lloegr, ac yn dilyn addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, aeth i’r coleg a graddio mewn cyfrifiaduraeth a gweithio i BT. Ymdeimlodd a’r alwad i’r weinidogaeth a chael ei dderbyn fel myfyriwr yng Ngholeg Regents Park yn Rhydychen.  Ei faes gweinidogaethol cyntaf oedd  yn Swydd Sussex, cyn symud i wneud gwaith ymchwil yng Ngholeg y Brenin, Llundain ac yna gwaith ymchwil pellach ar y Testament Newydd a graddio gyda PhD ym Mhrifysgol Durham.    Yn 2012, ceisiodd am swydd fel darlithydd yn astudiaethau y Testament Newydd ac yn medru’r iaith Groeg.  Bellach mae ef a’i deulu yn byw yn yr Eglwys Newydd ac yn aelodau yn Eglwys Ararat, yn y faesdref honno.

Dywedodd y ddau eu bod yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gyd-weithio i weld cyfraniad y coleg i hyfforddi gweinidogion a gweithwyr ym mywyd yr eglwysi i’r dyfodol. Soniodd y ddau bod cyffro arbennig wrth feddwl am weld y gwaith yn pontio gyda Christnogion o draddodiadau eraill, er mwyn gwasanaethu Duw yn greadigol yn ein gwlad a’n byd. Maen nhw’n edrych ymlaen hefyd at roi cyfle i bawb sy’n dod i’r Coleg nid dim ond i dderbyn addysg ddiwinyddol ragorol, ond hefyd i gael eu trawsffurfio i wir ddisgyblion Iesu gan rannu bywyd cymuned y Coleg. Dywedodd y Parch D. Marc Owen, sy’n cadeirio bwrdd llywodraethwyr y Coleg: “Rydym wrth ein boddau i wneud y cyd-benodiad cyffrous yma, a chredwn y bydd Ed a Rosa yn gallu darparu arweinyddiaeth gadarnhaol i symud y Coleg ymlaen i gyfnod nesaf ei waith o gyfarparu pobl ar gyfer moddau perthnasol o weinidogaeth a chenhadaeth.”

 

This post is also available in English