Documents

Principal Pennaeth Job Advert

Download Details: PRINCIPAL PENNAETH Job Pack

PENNAETH

Coleg Bedyddwyr De Cymru sydd yn paratoi ymgeiswyr (a ddaw yn bennaf o Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ac Undeb Bedyddwyr Cymru) ar gyfer y Weinidogaeth Gristnogol. Cydweithia gydag eglwysi o fewn De Cymru a’r tu hwnt, i hwyluso cenhadaeth Crist,.

Sefydlwyd partneriaeth rhwng y Coleg a Phrifysgol Caerdydd, sydd yn un o brif ganolfannau astudio Crefydd a Diwinyddiaeth yn y DU i.

Ar ymddeoliad y Pennaeth cyfredol, gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy’n meddu ar brofiad a chymwysterau academaidd priodol i arwain y Coleg yn ei waith o hyfforddi a ffurfiannu ar gyfer y Weinidogaeth o fis Medi 2019 ymlaen.

Croesewir ceisiadau gan unigolion ac ar sail rhannu swydd.

Ceir manylion am y broses o gyflwyno cais a gwybodaeth bellach am y swydd ar wefan y Coleg  www.swbc.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 16 Tachwedd 2018. Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 30 Tachwedd 2018.

Coleg y Bedyddwyr Caerdydd
South Wales Baptist College
54 Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UR

 

PRINCIPAL

South Wales Baptist College prepares candidates (mainly from the Baptist Union of Great Britain and the Baptist Union of Wales) for Christian Ministry.  It engages with churches both within and beyond South Wales in seeking to facilitate the mission of Christ.

The College is in partnership with Cardiff University which is one of the UK’s leading centres for the study of Religion and Theology.

On the retirement of the present Principal, applications are now invited from persons with suitable experience and academic qualifications to lead the College in its work of ministerial training and formation from September 2019.

Applications would be welcomed from individuals and on a job-share basis.

Details of the application process and further information can be found on the College website www.swbc.org.uk

Closing date for receipt of applications Friday 16thNovember 2018. Interviews Friday 30thNovember 2018.

South Wales Baptist College
Coleg y Bedyddwyr Caerdydd
54 Richmond Road, Cardiff CF24 3UR

 

 

More Info

For further information
about SWBC courses
Call admissions on 029 2025 6066 or send a message here